Как действовать, если срок действия сертификатов соответствия на продукцию и услуги истекает после 01.01.2018 г.

17:01:2018 г.

С 01.01.2018 органы по сертификации при проведении каких-либо видов работ по сертификации не могут ссылаться на решение об их назначении органами по сертификации в государственной системе сертификации и использовать в своей деятельности бланки документов (кроме бланков копий документов) государственной системы сертификации.

Поскольку с 01.01.2018 в связи с утратой силы Декрета Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации» от 10.05.1993 г. № 46-93 государственная система сертификации прекратила свое существование, поэтому с 01.01.2018 отсутствуют правовые основания осуществления органами по сертификации деятельности как предназначенных органов по сертификации в государственной системе сертификации.

Следует отметить, что в Реестре государственной системы сертификации (далее — Реестр) зарегистрированы сертификаты соответствия на продукцию и услуги, сертификаты на системы управления, аттестаты производства и свидетельства о признании соответствия (далее — документы), срок действия которых истекает после 01.01.2018.

На сегодняшний день законодательными и другими нормативно-правовыми актами не установлен переходной период срока действия документов, выданных органами по сертификации в государственной системе сертификации.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических регламентов и оценки соответствия» (регистрационный № 6235 от 11.04.2017 г.), которым предусматривается, что сертификаты соответствия продукции и услуг, сертификаты на систему управления и персонал и свидетельства о признании соответствия, выданные в государственной системе сертификации, действуют до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2019 года, если иное не предусмотрено техническими регламентами, действие которых распространяется на соответствующую продукцию.

Следовательно, в случае вступления в силу вышеуказанного положения законопроекта документы, выданные назначенными органами по сертификации в государственной системе сертификации, будут действовать не позднее чем до 01.01.2019.

Интерактивная бухгалтерия

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 12.01.2018 р. № 3433-06/1382-07

Органам із сертифікації (за списком)

У зв'язку із втратою чинності з 01.01.2018 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (далі - Декрет) повідомляємо.

Стосовно чинності після 01.01.2018 документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації, використання бланків документів державної системи сертифікації
З 01.01.2018 у зв'язку із втратою чинності Декрету державна система сертифікації припинила своє існування, а тому з 01.01.2018 відсутні правові підстави провадження органами із сертифікації діяльності як призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації.
Отже, з 01.01.2018 органи із сертифікації при проведенні будь-яких видів робіт із сертифікації не можуть посилатися на рішення про їх призначення органами із сертифікації в державній системі сертифікації та використовувати у своїй діяльності бланки документів (крім бланків копій документів) державної системи сертифікації.
Слід зазначити, що в Реєстрі державної системи сертифікації (далі - Реєстр) зареєстровано сертифікати відповідності на продукцію і послуги, сертифікати на системи управління, атестати виробництва і свідоцтва про визнання відповідності (далі - документи), термін дії яких закінчується після 01.01.2018.
При цьому інформуємо, що на сьогодні законодавчими та іншими нормативно-правовими актами не встановлено перехідного періоду терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації.
Також інформуємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" (реєстраційний N 6235 від 11.04.2017), яким передбачається, що сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації, є чинними до закінчення терміну їх дії, але не пізніше 1 січня 2019 р., якщо інше не передбачено технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.
Отже, у разі набрання чинності вищевказаного положення законопроекту, документи, видані призначеними органами із сертифікації в державній системі сертифікації, діятимуть не пізніше ніж до 01.01.2019.
Також зазначаємо, що протягом терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації, здійснюється технічний нагляд, проведення якого передбачено цими документами, шляхом нагляду за стабільністю показників, що підтверджені цими документами під час виготовлення продукції (надання послуг), за відповідністю системи управління щодо виробництва продукції вимогам нормативних документів та за відповідністю технічних можливостей підприємства-виробника щодо забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів.
До врегулювання питання щодо перехідного періоду на законодавчому рівні документи, видані в державній системі сертифікації до 01.01.2018, залишаються чинними до закінчення терміну їх дії, визначеного у цих документах, за умови проведення органами із сертифікації технічного нагляду з періодичністю, визначеною у вказаних документах.
При цьому зазначаємо, що дія документів державної системи сертифікації може бути анульована органом із сертифікації за бажанням заявника.

Стосовно застосування знаку відповідності державної системи сертифікації
Наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Національний орган стандартизації) від 29.12.2017 N 500 "Про скасування національних нормативних документів" з 01.01.2018 скасовано національні стандарти, якими визначались деякі питання державної системи сертифікації, у тому числі і ДСТУ 2296-93 "Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування".
Ураховуючи зазначене, знак відповідності державної системи сертифікації може використовуватись лише стосовно продукції, на яку є чинними документи, видані до 01.01.2018, форма якого, а також правила і умови його нанесення мають бути визначені у відповідних ліцензійних угодах, укладених між органами із сертифікації та заявниками на сертифікацію.

Стосовно Реєстру державної системи сертифікації
У зв'язку із втратою чинності Декрету, яким було визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (Мінекономрозвитку), зокрема веде Реєстр, з 01.01.2018 в Реєстрі припинена реєстрація документів державної системи сертифікації, а також відсутні підстави для подання органами із сертифікації інформації про прийняті ними рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення чи поновлення дії документів державної системи сертифікації для включення її до Реєстру.
Ураховуючи зазначене, в Реєстрі містяться відомості, унесені лише до 29.12.2017 включно.
Також інформуємо, що на сьогодні підготовлено проект наказу Мінекономрозвитку "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів", яким передбачається визнати таким, що втратив чинність, зокрема наказ Мінекономрозвитку від 20.07.2016 N 1195 "Про деякі питання реалізації статті 141 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", зареєстрований у Мін'юсті 15.08.2016 за N 1136/29266.
Вищезазначеним проектом наказу, у тому числі передбачається встановити, що Мінекономрозвитку має забезпечити зберігання та надання до 01.01.2023 інформації, внесеної до Реєстру і актуальної станом на 29.12.2017.
Вказаний проект наказу готується для подання на державну реєстрацію до Мін'юсту.
У зв'язку з цим, у разі якщо за результатами проведення технічних наглядів за сертифікованою продукцією, послугами, системами управління, атестованими виробництвами органи із сертифікації прийматимуть відповідні рішення щодо анулювання, призупинення чи поновлення дії документів державної системи сертифікації, які були видані до 29.12.2017 включно, вони мають за запитами заінтересованих сторін надавати інформацію про актуальний статус цих документів.

Стосовно чинності міжурядових угод у галузі стандартизації, метрології та сертифікації після втрати чинності Декрету з 01.01.2018
Міжурядові угоди, укладені у галузі стандартизації, метрології та сертифікації, потребують перегляду після втрати чинності Декрету з метою врегулювання питань щодо визнання результатів робіт з оцінки відповідності та документів про відповідність вимогам технічних регламентів, виданих за результатами оцінки відповідності.
При цьому повідомляємо, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ю. П. Бровченко

 

 
 
 

Rambler's Top100