«Єдиноподаткова» доля процентів банку

14:06:2019 г.

Чи включаються до доходу ФОП-єдинника проценти (відсотки), отримані від банку за користування кош­тами на рахунку (депозитному, поточному)?

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ПК доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПК. 

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, ди­відендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Пасивні доходи для цілей розділу IV ПК — доходи, отримані у вигляді, зокрема, процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (пп. 14.1.268 ПК).

Відповідно до пп. 14.1.206 ПК проценти — дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь креди­тора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

До процентів включаються:

  • а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
  • б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;
  • в) платіж за придбання товарів у розстрочку;
  • г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу); 
  • ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів. 

Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фік­сованих сум. У разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов’язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, або шляхом врахування векселів та здійснення операцій з придбання цінних паперів із зворотним викупом, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) такого цінного паперу. Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами.

Таким чином, проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточно­му), не включаються до доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 107.01)