Распространяются ли наличные ограничения на финансовую помощь

23:04:2018 г.

Физические лица имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам с субъектами хозяйствования в размере до 50 000 грн. Платежи свыше установленной предельной суммы проводятся, в частности, через банки путем перевода денежных средств с текущего счета на текущей счет или внесения денежных средств в банк для дальнейшего их перевода на текущие счета в банке.

Как сообщает НБУ в письме от 07.02.2018 г. № 50-0007/7855, установленные им требования распространяются на расчеты по сделкам при участии субъектов хозяйствования, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на финансовую помощь, увеличение уставного фонда и т. д.

Таким образом, если сумма финансовой помощи или взноса в уставный капитал превышает 50 000 грн., то физическое лицо может воспользоваться для расчетов услугами банка путем внесения наличных денежных средств и дальнейшего их перечисления на счет получателя.

Со своей стороны добавим, что если сумма помощи превышает 50 000 грн., то платежи можно осуществить частями. Главное, чтобы в день перечислялось не более 50 000 грн. Либо до 50 000 грн. можно внести наличными денежными средствами, а все, что свыше, - в безналичном порядке.

Центр юридического и бухгалтерского сервиса «Аверс»

Національний банк України
Лист від 07.02.2018 р. № 50-0007/7855

Національний банк України розглянув звернення Державної фіскальної служби України щодо надання роз'яснення чи повинні суб'єкти господарювання відображати у касовій книзі кошти наданої фінансової допомоги, збільшення статутного фонду тощо, внесені одним із засновників або посадовою особою суб'єкта господарювання на розрахунковий рахунок підприємства через касу банку та повідомляє таке.

Відповідно до пунктів 6 та 7 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення), фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з суб'єктами господарювання у розмірі до 50 000 гривень.

Платежі понад установлену граничну суму проводяться, зокрема через банки шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточній рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товаром є будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери). Статтею 3 Господарського кодексу України передбачено, що господарською діяльністю визнається діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Таким чином, установлені Національним банком України вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб'єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі на фінансову допомогу, збільшення статутного фонду.

Отже, якщо сума фінансової допомоги або внеску поповнення статутного фонду перевищує 50000 гривень, то фізичні особи (наприклад, один із засновників або директор чи головний бухгалтер суб'єкта господарювання) можуть скористатися для розрахунків послугами банків шляхом внесення готівкових коштів та подальшого їх перерахування на рахунки отримувачів (у даному випадку на поточні рахунки суб'єкта господарювання). Такі кошти не повинні відображатися у касовій книзі суб'єкта господарювання, оскільки вони надійшли на поточний рахунок у безготівковому порядку.

Одночасно повідомляємо, що зазначена норма діяла і відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (зі змінами), та постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (зі змінами), які відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 визнано такими, що втратили чинність.

В. о. Голови Національного банку України Я. Смолій

 
 
 

Rambler's Top100