Корректировка НДС при возврате некачественного товара

06:10:2016 г.

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Державною фіскальною службою України у листі від 05.09.2016 № 19168/6/99-99-16-03-02-15 (далі – лист ДФС №19168) надана податкова консультація щодо коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість (далі – ПДВ) покупця у разі повернення покупцем неякісного товару.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) на дату виникнення податкових зобов’язань платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Відповідно до п.187.1 ст.187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а у разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному у порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН (п.192.1 ст.192 Кодексу).

Згідно із п.21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267, у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст.192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Пунктом 2 ст.3 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №996) передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Отже, якщо постачальником товарів – платником ПДВ були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг та/або відбулася зміна умов договору та/або був складений інший договір, то продавець – платник ПДВ за датою, визначеною пунктом 187.1 ст.187 Кодексу, має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН, зокрема, отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (п.192.1 ст.192 Кодексу).

Враховуючи зазначене, у випадку повернення покупцем неякісних товарів розрахунок коригування складається у день їх повернення на підставі первинного документа, який засвідчує такий факт повернення. Такий первинний документ повинен бути складений з урахуванням вимог ст.9 Закону №996 та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПИСЬМО от 05.09.2016 г. № 19168/6/99-99-16-03-02-15

О предоставлении ответа

Государственная фискальная служба Украины рассмотрела письмо плательщика налога относительно корректировки налоговых обязательств по НДС покупателя в случае возврата покупателем некачественного товара и, руководствуясь ст. 52 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), сообщает.

Согласно п. 201.1 ст. 201 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств плательщик налога обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН).

Согласно п. 187.1 ст. 187 НКУ датой возникновения налоговых обязательств по поставке товаров/услуг считается дата, приходящаяся на налоговый период, в течение которого происходит любое из событий, произошедшее ранее:
а) дата зачисления средств от покупателя/заказчика на банковский счет плательщика налога в качестве оплаты товаров/услуг, подлежащих поставке, а в случае поставки товаров/услуг за наличные средства - дата оприходования средств в кассе плательщика налога, а при отсутствии таковой - дата инкассации наличности в банковском учреждении, обслуживающем плательщика налога;
б) дата отгрузки товаров, а в случае экспорта товаров - дата оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт пересечения таможенной границы Украины, оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства, а для услуг - дата оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг плательщиком налога.

Если после поставки товаров/услуг осуществляется любое изменение суммы компенсации их стоимости, включая последующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата товаров/услуг лицу, которое их предоставило, или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров/услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке на основании расчета корректировки к налоговой накладной, составленного в порядке, установленном для налоговых накладных, и зарегистрированного в ЕРНН (п. 192.1 ст. 192 НКУ).

Согласно п. 21 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2015 г. № 1307, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26.01.2016 г. за № 137/28267, в случае осуществления корректировки сумм налоговых обязательств, а также в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, в соответствии со ст. 192 НКУ поставщик (продавец) товаров/услуг составляет расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее - расчет корректировки) по форме согласно приложению 2 к налоговой накладной.

Пунктом 2 ст. 3 Украины от 16 июля 1999 года № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (далее - Закон) предусмотрено, что налоговая, статистическая и другие виды отчетности, использующие денежный измеритель, основываются на данных бухгалтерского учета.

Следовательно, если поставщиком товаров - плательщиком НДС были определены налоговые обязательства по НДС и в дальнейшем произошли обстоятельства, в результате которых невозможно выполнить условия договора поставки товаров/услуг и/или произошло изменение условий договора и/или был составлен другой договор, то продавец - плательщик НДС по дате, определенной п. 187.1 ст. 187 НКУ, вправе составить расчет корректировки к налоговой накладной и уменьшить начисленную сумму налоговых обязательств по НДС.

Расчет корректировки, составленный поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, выданной их получателю - плательщику налога, подлежит регистрации в ЕРНН, в частности получателем (покупателем) товаров/услуг, если предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, для чего поставщик направляет составленный расчет корректировки получателю (п. 192.1 ст. 192 НКУ).

Учитывая указанное, в случае возврата покупателем некачественных товаров расчет корректировки составляется в день их возврата на основании первичного документа, удостоверяющего этот факт возврата. Такой первичный документ должен быть составлен с учетом требований ст. 9 Закона и Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24 мая 1995 года № 88.

И. о. заместителя Председателя                                                  М. В. Продан

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить