Форма трудового договора

07:12:2008 г.

Редакция газеты «Консультант частного предпринимателя» приводит приблизительную форму трудового договора, который заключается между предпринимателем и его работником. Утверждена она приказом Минтруда от 08.06.2001 г. № 260.

 

Форма трудового договору
між працівником і фізичною особою
, яка використовує найману працю

Місто ____________________

"___" _______________ 200_ р.

Прізвище _________________________________________________________________________________
Ім'я ______________________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________________________,
Рік народження ____________________________________________________________________
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з
наданням послуг) __________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) _________________________________________________
Для фізичної особи - підприємця
N ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця
Ідентифікаційний номер (за наявності)  _________________________________________________
Місце проживання ___________________________________________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище _________________________________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________________________,
Дата народження ______________________________________________________________________
Вид діяльності (професія) _______________________________________________________________
Останнє місце роботи __________________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________________________________,
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений термін, установлений за погодженням сторін
_____________________________________________________________________________________;
(указати строк дії договору)
таким, що укладається на час виконання певної роботи
______________________________________________________________________________________________________
(указати строк виконання роботи)
2. Працівник зобов'язаний виконувати ___________________________________________________
(зазначаються докладні
_____________________________________________________________________________________
характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки
_____________________________________________________________________________________
тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),
______________________________________________________________________________________
якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
______________________________________________________________________________________
дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

 

3. Фізична особа зобов'язується:
оплачувати працю Працівника у розмірі _________________________________________ грн. на місяць.
Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.
4. Час виконання робіт установлюється з __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указується час початку та закінчення робочого дня)
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.
При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.
5. Вихідні дні надаються ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указуються відповідні дні тижня)
За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.
6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.
7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.
8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).
11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.
12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.
13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг __________________________________
_________________________________________________________________________________
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.
15. Підписи сторін:

Фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) _______________

Працівник __________________

"___" ____________ 200_ р. 

"___" ____________ 200_ р. 

 

16. Трудовий договір зареєстрований від "___" ____________ 200_ р. за N _____
_________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П.

_______________________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" ____________ 200_ р.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа _________________
(або за нотаріальним дорученням
уповноважена нею особа)

Працівник __________________
(крім випадків розірвання трудового
договору за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених КЗпП,
за відсутності працівника)

18. Трудовий договір від "___" _______________ 200_ р. за N ______
знято з реєстрації "___" _______________ 200_ р.
_________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П.

___________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "___" _______________ 200_ р.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(підстави та копія рішення суду додаються)
__________________________________________________________________________________

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору,
унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа)_________________

Працівник __________________

 

 
 
 

Rambler's Top100