Як вiдображаються ФОП-доходи у ф. № 1ДФ, якщо їх нараховано та виплачено в рiзних кварталах

26:09:2017 г.

За пунктом 3 Порядку № 4 (далi - Порядок):

  • у графi 3а «Сума нарахованого доходу» вiдображається (за звiтний квартал) дохiд, який нараховано фiзичнiй особi вiдповiдно до ознаки доходу згiдно з довiдником ознак доходiв, наведеним у додатку до цього Порядку. У разi нарахування доходу його вiдображення у графi 3а є обов'язковим незалежно вiд того, виплаченi такi доходи чи нi;
  • у графi 3 «Сума виплаченого доходу» вiдображається сума фактично виплаченого доходу платниковi податку податковим агентом;
  • у графi 4а «Сума нарахованого податку» вiдображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платниковi податку згiдно iз законодавством;
  • у графi 4 «Сума перерахованого податку» вiдображається фактична сума перерахованого до бюджету податку.

Довiдником ознак доходiв, наведеним у додатку до Порядку, визначено, що дохiд, виплачений самозайнятiй особi, вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд ознакою доходу «157».

Згiдно з пiдпунктом 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) самозайнята особа - це платник податку, який є фiзичною особою - пiдприємцем або провадить незалежну професiйну дiяльнiсть за умови, що така особа не є працiвником у межах такої пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi. Пiд чає нарахування (виплати) фiзичнiй особi - пiдприємцю доходу вiд провадження нею пiдприємницької дiяльностi суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фiзичною особою - пiдприємцем, яка одержує такий дохiд, подано копiю документа, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (п. 177.8 ст. 177 Кодексу).

Пiд час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами фiзичним особам, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, доходiв, безпосередньо пов'язаних з такою дiяльнiстю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разi подання такою фiзичною особою копiї довiдки про взяття її на податковий облiк як фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть (п. 178.5 ст. 178 Кодексу).
Якщо дохiд, який виплачується самозайнятiй особi, одержують вiд операцiй, проведених у межах пiдприємницької або незалежної професiйної дiяльностi, то в податковому розрахунку за формою № 1ДФ заповнюються графи 3 та 3а.

При цьому графа 3 «Сума виплаченого, доходу» заповнюється в разi фактичної виплати доходу самозайнятiй особi. Наприклад, якщо дохiд було нараховано в лютому (I квартал), а виплату проведено у квiтнi (II квартал), нарахована сума буде вiдображатися в графi 3а «Сума нарахованого доходу» за I квартал, а виплачена сума буде вiдображатися у графi 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за формою № 1 ДФ за II квартал.

Графи 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого податку» не заповнюються, у цьому випадку в таких графах проставляються нулi.

Заступник начальника вiддiлу, Ольга ЗАСIМОВА,
"Праця i зарплата" №39 (1003)
Dominanta

 
 
 

Rambler's Top100