Общесистемщик понес расходы на монтажно-наладочные работы: налоговые последствия

27:08:2018 г.

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити вартість монтажних та/або налагоджувальних робіт до первісної вартості об’єкта основних засобів (обладнання) з метою нарахування амортизаційних відрахувань?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців встановлено ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами) (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем, визначений п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлено, що амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

При цьому активи підприємця, які можуть бути визнані ним основними засобами є – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Згідно з нормами п.п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають, зокрема витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Так, відповідно до абзацу сьомого п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 із змінами та доповненнями, до первісної вартості об’єкта основних засобів, зокрема включаються витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів.

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду, зокрема витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів.

Не підлягають амортизації такі основні засоби подвійного призначення, як зокрема, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі.

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів (п.п. 177.4.7 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів (п.п. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Дія п.п. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 ПКУ поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

Враховуючи викладене, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити вартість монтажних та/або налагоджувальних робіт до первісної вартості об’єкта основних засобів (обладнання) з метою нарахування амортизаційних відрахувань за умови, що основні засоби використовуються виключно в господарській діяльності фізичної особи – підприємця та за наявності первинних документів.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 104.05)