Главная arrow Работодателям arrow Якщо в трудовій книжці заповнено всi сторiнки роздiлу «Вiдомостi про роботу»: дії інспектора з кадрів

Якщо в трудовій книжці заповнено всi сторiнки роздiлу «Вiдомостi про роботу»: дії інспектора з кадрів

20:07:2016 г.

http://dominanta.in.ua

Мінсоцполітики відповіло ("Праця i зарплата" №18 (982), 18.05.2016 р.): Згiдно з п. 3.1 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110 (далi - Iнструкцiя), в тому разi, якщо в трудовiй книжці заповнено всi сторiнки вiдповiдних роздiлiв, вона доповнюється вкладишем, який у трудову книжку потрiбно вшити.

Вкладиш заповнюється i ведеться власником або уповноваженим ним органом за мiсцем роботи працiвника в такому самому порядку, що й трудова книжка, без трудової книжки вiн недiйсний.
Таким чином, вкладиш до трудової книжки оформлює власник або уповноважений ним орган, якщо всi сторiнки будь-якого роздiлу трудової книжки працiвника («Вiдомостi про роботу», «Вiдомостi про нагородження», «Вiдомостi про заохочення») заповненi.

Згiдно з п. 3.2 Iнструкцiї про кожний виданий вкладиш на першiй сторiнцi (титульний аркуш) трудової книжки зверху ставиться штамп розмiром 10 х 25 мм iз написом «Виданий вкладиш» i тут же зазначають його серiю i номер. Пiд час кожної наступної його видачi має ставитися другий штамп i зазначатися серiя i номер вкладиша.

За потреби доповнення трудової книжки вкладишем видається вкладиш нового зразка незалежно вiд того, яку трудову книжку має працiвник (п. 3.3 Iнструкцiї).

Крiм того, слiд також зазначити, що пiд час унесення записiв до роздiлiв трудової книжки в першiй графi вкладиша до трудової книжки продовжується порядкова нумерацiя записiв, розпочата в трудовiй книжцi.

Усi записи у вкладишi до трудової книжки про прийняття на роботу, переведення на iншу постiйну роботу або звiльнення мають точно вiдповiдати тексту наказу (розпорядження).

Вiдповiдно до п. 6.3 Iнструкцiї власник або уповноважений ним орган зобов'язанi постiйно мати потрiбну кiлькiсть бланкiв трудових книжок i вкладишiв до них.

Зразок вкладиша до трудової книжки затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.04.93 р. № 301 «Про трудовi книжки працiвникiв».

Пiсля внесення прiзвища, iм'я, по батьковi та дати заповнення працiвник своїм пiдписом завiряє правильнiсть унесених вiдомостей до його вкладиша до трудової книжки, що потiм засвiдчується розбiрливим пiдписом особи, вiдповiдальної за видачу трудових книжок, та ставиться вiдбиток печатки пiдприємства (або печатка вiддiлу кадрiв).

Вiдповiдно до п. 5.1 Iнструкцiї, якщо особа загубила трудову книжку або вкладиш до неї, то зобов'язана негайно заявити про це власниковi або уповноваженому ним органу за мiсцем останньої роботи. Не пiзнiше вiд 15 днiв пiсля заяви, а в разi ускладнення - в iншi строки власник або уповноважений ним орган видає працiвниковi iншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразкiв) з написом «Дублiкат» у правому верхньому кутку першої сторiнки.

Згiдно iз п. 5.2 Iнструкцiї дублiкат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами, У роздiли «Вiдомостi про роботу», «Вiдомостi про нагородження» i «Вiдомостi про заохочення» пiд час заповнення дублiката вносяться записи про роботу, а також про нагородження i заохочення за мiсцем останньої роботи на пiдставi ранiше виданих наказiв (розпоряджень).

Слiд також зазначити, що вiдповiдно до п. 3 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, за вiдсутностi трудової книжки, а також, якщо в нiй вiдсутнi потрiбнi записи або мiстяться неправильнi чи неточнi записи про перiоди роботи, для пiдтвердження трудового стажу приймаються довiдки, виписки iз наказiв, особовi рахунки i вiдомостi на видачу заробiтної плати, посвiдчення, характеристики, письмовi трудовi договори й угоди з вiдмiтками про їхнє виконання та iншi документи, якi мiстять вiдомостi про перiоди роботи.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100