Главная arrow Работодателям arrow Работник на больничном: нюансы отражения доначисления ЕСВ в Отчете

Работник на больничном: нюансы отражения доначисления ЕСВ в Отчете

27:02:2017 г.
Письмо ГФС от 02.02.2017 г. № 1925/6/99-99-13-02-01-15

В случае болезни работника по основному месту работы возможны разные доначисления ЕСВ до размера минимальной зарплаты.

Если работник отработал часть месяца, а другую часть находился на больничном, и общая сумма начисленного дохода, то есть зарплата за отработанное время плюс больничный, не превышает размер минимальной заработной платы, ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы и ставки ЕСВ (ст. 8 Закона № 2464), то есть возникает необходимость доначисления до минимальной заработной платы.

Если у работника начало и окончание больничного приходится на разные месяцы, ЕСВ в месяце начала больничного начисляется за фактически отработанное время, поскольку общая сумма дохода еще неизвестна (сумма больничных будет определена после предоставления листка нетрудоспособности).

При условии если после предоставления листка нетрудоспособности после распределения больничного (суммы пособия по временной нетрудоспособности относятся к тому месяцу, за который они начислены) общий доход за месяц меньше минимального размера, необходимость доначисления ЕСВ должна рассматриваться одновременно с начислением сумм пособия по временной потере трудоспособности.
Указанные доначисления отражаются в приложении 4 Отчета по ЕСВ за месяц, в котором проведено такое начисление, а именно — в таблице 6.

В реквизите 10 «Тип начислений» указывается код типа начислений «13» — сумма разницы между размером минимальной заработной платы (дохода) и фактически начисленной заработной платой (доходом) за отчетный месяц.

Код типа начисления «13» применяется для сумм разницы между размером минимальной заработной платы и фактически начисленной заработной платой (доходом), которые осуществлены в текущем отчетном месяце, в том числе — за предыдущие, если сумма заработной платы меньше, чем размер минимальной заработной платы, установленной законом за месяц, за который начисляется заработная плата.

В реквизите «19» отдельной строкой указывается сумма разницы между размером минимальной заработной платы и фактически начисленной заработной платой (доходом), в случае переходных больничных указываем код категории застрахованного лица — «29», код типа начислений — «13».

В случае переходных больничных тип начислений «2» не применяется, поскольку начисление за фактически отработанное время, когда общая сумма дохода еще неизвестна (сумма больничных будет определена после предоставления листка нетрудоспособности), нельзя расценивать как несвоевременное начисление дополнительной базы единого взноса.

Интерактивная бухгалтерия

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 02.02.2017 р. № 1925/6/99-99-13-02-01-15

Щодо відображення сум додаткової бази єдиного внеску за попередні місяці у Звіті з ЄСВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування норм частини 5 статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) і повідомляє таке.

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску, регулюються виключно Законом N 2464.

Статтею 4 Закону N 2464 визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску.

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначено статтями 7 - 9 розділу III Закону N 2464.

Для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному, якщо загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску (стаття 8 Закону N 2464), тобто виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати.

Для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності).

Якщо після надання листка непрацездатності після розподілу лікарняного (суми допомоги з тимчасової непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, питання необхідності донарахування сум єдиного внеску має розглядатись одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Зазначені донарахування необхідно відобразити у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів згідно з додатком 4 (далі - Звіт).

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску встановлено розділом II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435 (далі - Порядок).

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок (частина друга статті 9 Закону N 2464).

Отже, нарахування лікарняних відображаються у Звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування.

Таблиця 6 Звіту призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.

У таблиці 6 Звіту передбачено реквізит 10 "Тип нарахувань", у якому зазначається код типу нарахувань "13" (сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати (доходу) та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць).

Код типу нарахування "13" застосовується для сум різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом), які здійснені в поточному звітному місяці, у тому числі - за попередні, якщо сума заробітної плати менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується заробітна плата.

Суму різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) у випадку перехідних лікарняних зазначаємо в реквізиті "19" окремим рядком, код категорії застрахованої особи - "29", код типу нарахувань - "13".

У випадку перехідних лікарняних тип нарахувань "2" не застосовується, оскільки нарахування за фактично відпрацьований час, коли загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності), не можна розцінювати як несвоєчасне нарахування додаткової бази єдиного внеску.

В. о. заступника Голови М. Продан

 
 
 

Rambler's Top100