Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 16arrow Нові правила заповнення таблиці 5 ЄСВ­-звітуОТЧЁТНОСТЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Нові правила заповнення таблиці 5 ЄСВ­-звіту

Мінфін України наказом від 15 травня 2018 ро­ку № 511 (далі — Наказ № 511) у новій редакції виклав Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 року № 435. Наказ № 511 набрав чинності з 1 серпня 2018 року.

Подавати онов­лену форму № Д4 треба починаючи зі звітності за серпень 2018 року (гра­ничний термін подання — 20 вересня 2018 року).

Наведемо нові особливості заповнення таблиці 5 (яка призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб).

Коли заповнюється таблиця 5

Систематизуємо інформацію щодо випадків, коли треба подавати таблицю 5.

Ситуа-ція

Коли треба подавати
таблицю 5

Коментар

1

Було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з ЄДР) із застрахованою особою

Нічого не змінилось (ця вимога була і раніше, і зараз)

2

Було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце

3

Особу було переведено на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника

З’явилась нова вимога — відображати дані, якщо особу було переведено на іншу посаду або роботу в того ж самого страхувальника. 
Увага! До подання ЄСВ-звіту за серпень 2018 року на працівників (які прийняті на роботу до серпня 2018 року) вже була подана інформація без зазначення посади та відповідних кодів. Але у зв’язку з цим не потрібно подавати скасовуючі та додаткові звіти за минулі періоди

4

Особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо))

Нова вимога, але вона стосується «військово-правоохоронних органів» та не має відношення до ФОП-роботодавців

5

Особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу)

Нічого не змінилось (ця вимога для ФОП-роботодавців була і раніше, і зараз)

6

Особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

7

Особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку

Специфічні випадки аповнення таблиці 5

  Крім звичайних ситуацій існують і специфічні випадки. Наприклад, якщо протягом звітного періоду у страхувальника із застрахованою особою відбулося:

  • розірвання трудового договору (цивіль­но-правового договору), а потім знову укладення, тоді на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 (перший — із зазначенням дати припинення трудових відносин (розірвання цивільно-правового договору), другий — із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин);
  • надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тоді у звітному місяці зазначається дата початку відпустки;
  • закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тоді у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
Наприклад, якщо працівниця була у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й з наступного дня після закінчення такої відпустки йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років — заповнюють два рядки. При цьому в реквізиті 8 вказують коди «5» і «6» відповідно; у реквізиті 11 — дату початку або дату закінчення відповідної відпустки. Інакше кажучи, на кожну відпустку на одного працівника потрібно заповнити окремий рядок в таблиці 5.

Переведення робітника

Найцікавішим нововведенням є відоб­раження у таблиці 5 факту переведення працівника на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника. Тому роботодавцю потрібно чітко ідентифікувати цей випадок. 

Наприклад, якщо при зміні істотних умов трудового договору працівник залишиться працювати на тій самій посаді у цього ж роботодавця, переведення у розумінні статті 32 «Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці» Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) не може бути застосовано. Саме так вважає Міністерство соціальної політики України (лист від 18 жовтня 2017 року № 446/0/22-17/134). Тому ці зміни не відображаються у таблиці 5.

Якщо здійснюється переведення працівника до іншого роботодавця, то це інша підстава для подання таблиці 5 форми № Д4. Це переведення також показуємо в таблиці 5, але йдеться про звільнення на підставі п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП (припинення трудового договору у зв’язку із переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду). 

Також не треба вказувати в таблиці 5 тимчасове переведення працівника (ст. 33 і ст. 34 КЗпП), про яке немає запису в трудовій книжці. Тобто відображаємо тільки дані про переведення на постійну посаду.

Таким чином, роботодавцю слід бути ду­же уважним, щоб не заповнити таблицю 5 тоді, коли цього не треба робити.

При переведенні на іншу посаду в одного роботодавця потрібно заповнити два рядки в таблиці 5. У 1-му рядку показуємо стару посаду плюс у реквізиті 11 вказуємо дату завершення роботи за цією посадою; а у 2-му рядку — нову посаду працівника плюс у реквізиті 11 — дату початку роботи на такій посаді. Інші реквізити заповнюються у звичайному порядку.

Порядок заповнення таблиці 5

«Шапка» цієї форми практично не змінилася, тому проаналізуємо порядок заповнен­ня лише її табличної частини, яка піддалася серйозному перекроюванню (див. нижче).

Реквізити табличної частини

Коментар

Реквізит 6 «Громадянин України
(1 — так, 0 — ні)»

Суть цього реквізиту не змінилась

Реквізит 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом
(1 — так, 0 — ні)»

Реквізит 8 «Категорія особи»

Реквізит 9 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО»

Суть цього реквізиту не змінилась.
У реквізиті 9 в загальному випадку відображають реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Якщо працівникові дозволено здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (про що є відповідна відмітка), то реквізит 9 заповнюють у такому форматі: БКNNXXXXXX, де «БК» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, «NN» — дві українські літери серії паспорта,
«XXXXXX» — шість цифр номера паспорта.

Якщо ж у працівника ID-паспорт із спеціальною відміткою, що дозволяє здійснювати будь-які платежі за номером паспорта, то реквізит 9 заповнюють у такому форматі: ПХХХХХХХХХ, де
«П» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; «ХХХХХХХХХ» — дев’ять цифр номера паспорта у форматі пластикової карти

Реквізит 10 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО»

Суть цього реквізиту не змінилась

Реквізит 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток»

Реквізит 12 «Професійна назва роботи»

Новий реквізит, який заповнюється згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010. При заповненні таблиці 5 в електронній формі реквізит 12 вибирається зі спеціального довідника, в результаті реквізити 13 і 14 «підтягуються» автоматично.

Реквізит 13 «Код ЗКППТР»

Новий реквізит, у якому вказуємо код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (ЗКППТР). Якщо в Класифікаторі професій немає коду, то реквізит не заповнюється

Реквізит 14 «Код класифікатора професій»

Новий реквізит, у якому вказується код із Класифікатора професій

Реквізит 15 «Посада»

Новий реквізит, у якому вказується посада згідно із записом у трудовій книжці та трудовому договорі. Цей запис повинен відповідати Класифікатору професій.
Окремо слід зазначити, що роботодавець здійснює запис лише до трудової книжки працівника за основним місцем роботи

Реквізит 16 «Документ — підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»

Новий реквізит. У ньому вказується номер і дата трудового або цивільно-правового договору, наказу (розпорядження), іншого документа, на підставі якого вноситься запис

Реквізит 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин»

Раніше реквізит мав назву «Підстава для припинення трудових відносин».
У новій формі його підкоригували, додавши ще цивільно-правові відносини. Хоча в усних консультаціях працівники Пенсійного фонду і в старій формі таблиці вказували на необхідність зазначати підставу для припинення цивільно-правових відносин (наприклад, для договору підряду на виконання робіт — глава 61 ЦКУ, а для договору на надання послуг — глава 63 ЦКУ). Якщо раніше вимоги пенсійників не мали нормативного обґрунтування, то тепер воно є

Реквізит 18 «Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник»

Суть цього реквізиту не змінилась

Реквізит 19 «Військове звання»

Новий реквізит, але ФОП-роботодавці його не заповнюють. Оскільки він передбачений для «військово-правоохоронних органів»

У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових договорів (цивільно-правових договорів), зміни посади або надання відповідної відпустки, таблиця 5 не формується та не подається.

ДИВ. ТУТ Приклад 1

ДИВ. ТУТ Приклад 2